Verhuurreglement

Huurreglement Max Mobiel vzw (versie 27.10.2015)
1. Voor alle door verhuurster Max Mobiel vzw in huur gegeven fietsen (stadsfietsen, plooifietsen,
mountainbikes, tandems, elektrische fietsen, bakfietsen, bedrijfsfietsen, enz.) en fietsaccessoires (hierna samen
“de verhuurde goederen” genoemd) wordt een huurovereenkomst opgesteld. Eenzelfde huurovereenkomst
kan betrekking hebben op meerdere fietsen.
2. De huurder verklaart de bepalingen van onderhavig huurreglement, dat integrerend deel uitmaakt van
elke huurovereenkomst en waarvan hij voorafgaand aan de ondertekening van de huurovereenkomst kennis
heeft genomen, door de loutere ondertekening van de huurovereenkomst uitdrukkelijk te aanvaarden.
Deze bepalingen kunnen te allen tijde eenzijdig gewijzigd worden en zijn raadpleegbaar op www.maxmobiel.
be. De toepasselijke bepalingen zijn deze van toepassing op het moment van het afsluiten van de
huurovereenkomst.
De huurder is steeds persoonlijk aansprakelijk voor de naleving van het huurreglement, zelfs indien een derde
van de fiets gebruik maakt.
3. De kandidaat-huurder moet bij aanmelding voor het huren van een fiets een geldige identiteitskaart of
reispas voorleggen.
4. De verhuurde goederen blijven steeds eigendom van de verhuurster. Het kopen, verkopen of
onderverhuren ervan door de huurder is strikt verboden.
5. Bij aanvang van de huur dient de huurder de verhuurde goederen nauwgezet te controleren, kan hij
het rijgedrag van de fiets testen op de terreinen van de verhuurster, waarna hij eventuele gebreken aan de
verhuurster dient mee te delen alvorens de openbare weg op te gaan. Bij gebrek aan enige opmerking door de
huurder wordt hij geacht een fiets te hebben ontvangen waarvan het koetswerk en de mechaniek in goede
staat verkeren en die voorzien is van de wettelijk vereiste uitrusting.
6. De huurder verbindt zich ertoe om de verhuurde goederen als een “goede huisvader” te gebruiken en
te beheren en
a. zich te houden aan de van kracht zijnde wetten en reglementen, onder meer deze inzake verkeer, en de
fiets niet te gebruiken in staat van dronkenschap of onder invloed van alcohol, verdovende middelen,
geneesmiddelen of indien hij niet in staat is zijn handelingen te controleren ;
b. elke boete of kosten verschuldigd voor inbreuken of overtredingen begaan met de fiets, te zijnen laste
te nemen, met integrale vrijwaring van de verhuurster ;
c. de fiets te gebruiken voor een normaal en niet schadelijk gebruik ;
d. de fiets niet te beladen met goederen die hem kunnen beschadigen ;
e. de meest uitgebreide voorzorgen te nemen om te vermijden dat de fiets beschadigd, geaccidenteerd of
gestolen wordt.
f. geen passagiers te vervoeren op de gehuurde fiets
g. geen eigen kinderzitje te monteren op de gehuurde fiets
h. te beschikken over een persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering
7. De verhuurster is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen bij gebruik van de fiets, noch voor
mogelijke schade aan de huurder of derden ingevolge het gebruik van de verhuurde goederen.
8. De huurtarieven kunnen te allen tijde eenzijdig gewijzigd worden en zijn raadpleegbaar op www.maxmobiel.
be. De verschuldigde huurprijs is deze van toepassing op het moment van het afsluiten van de
huurovereenkomst. Huurgelden worden onder geen enkel beding terugbetaald aan de huurder.
9. Bij elke fiets wordt een degelijk kettingslot meegeleverd. Bij het onbeheerd achterlaten van de fiets
dient dit slot door de huurder steeds gebruikt te worden om diefstal te voorkomen. Een fiets die niet slotvast
of die verwaarloosd wordt aangetroffen, kan door de verhuurster opgeladen worden. Tenzij de huurder de fiets
binnen een periode van één week na de datum van oplading ophaalt, wordt de huurovereenkomst als
beëindigd beschouwd. Reeds betaalde huurgelden worden ook in dat geval niet aan de huurder terugbetaald.
De in artikel 13 vermelde kosten ingevolge het onbeheerd of verwaarloosd achterlaten van de verhuurde
goederen zijn voor rekening van de huurder
10. Bij afloop van de huurperiode kunnen de verhuurde goederen enkel aan het onthaal van de
fietspunten van de verhuurster teruggebracht worden, dit op het afgesproken tijdstip binnen de op de website www.max-mobiel.be raadpleegbare openingsuren. De verhuurde goederen mogen onder geen enkel beding onbeheerd in de fietsenstalling of op een andere plaats achtergelaten worden.
11. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het tijdig terugbrengen van de fiets. Bij het niet tijdig
terugbrengen van de fiets loopt de huurperiode stilzwijgend door en dit voor onbepaalde duur tot op het
moment van terugbrengen. Ingeval van diefstal loopt de huurperiode door tot op het moment dat de huurder
de in artikel 13 bepaalde verlieswaarde en voor de nog te vervallen openstaande huurperiode betaalt.
12. De huurder zorgt ervoor dat de teruggebrachte fiets proper is. Indien dat niet het geval is, maakt de
verhuurster de fiets proper en wordt daarvoor aan de huurder een forfaitair bedrag van 15,00 EUR
aangerekend.
13. Bij het afsluiten van de huurovereenkomst betaalt de huurder een waarborg per verhuurde fiets.
De waarborgtarieven kunnen te allen tijde eenzijdig gewijzigd worden en zijn raadpleegbaar op www.maxmobiel.be. De verhuurster kan van de aangegeven standaardprijzen afwijkende waarborgtarieven aanrekenen.
De verschuldigde waarborg is deze van toepassing op het moment van het afsluiten van de huurovereenkomst.
Indien er herstellingen aan de verhuurde goederen nodig zijn ten gevolge van schade andere dan deze die het
gevolg is van slijtage veroorzaakt door een normaal gebruik, worden de in artikel 13 bepaalde
herstellingskosten van de waarborg in mindering gebracht, onverminderd de gehoudenheid van de huurder tot
betaling van de volledige schade die door zijn fout of nalatigheid aan de verhuurde goederen werd veroorzaakt.
Bij terugbetaling van de waarborg per overschrijving naar landen buiten de SEPA-zone (waarvoor er geen IBANen
BIC-codes beschikbaar zijn), zijn de transferkosten ten laste van de huurder. Indien de transferkosten het
bedrag van de terug te betalen borg overschrijden en de huurder de waarborg niet zelf ophaalt binnen één
maand na afloop van de contractueel bepaalde huurperiode, ziet de huurder definitief en onherroepelijk af van
de terugbetaling van de waarborg.
Indien de waarborg niet rechtsgeldig kan worden overgeschreven doordat de huurder binnen één maand na
teruggave van de fiets aan de verhuurster geen geldig rekeningnummer heeft doorgegeven, wordt de waarborg
definitief en onherroepelijk eigendom van de verhuurster.
14. Bij het afsluiten van de huurovereenkomst verklaart de huurder zich akkoord tot het vergoeden, in
eerste instantie door aftrek van de waarborg, van de eventuele kosten van:
- een nieuw slot en/of sleutels in geval van verlies, diefstal of defect (forfaitair bepaald op 25,00 EUR per
slot en 10,00 EUR per sleutel) ;
- de noodzakelijke herstellings- of onderhoudskost voor de verhuurde goederen (bestaande uit de
kostprijs van de onderdelen en de uurloonkost aan 36,00 EUR per uur) ;
- de boete voor het laattijdig terugbrengen van de verhuurde goederen (berekend aan de van toepassing
zijnde huurprijzen) ;
- de verlieswaarde van de verhuurde goederen bij verlies of diefstal (zie artikel 15) ;
- de transportkosten verbonden aan de oplading van de niet slotvaste of verwaarloosde fiets (forfaitair
bepaald op 10,00 EUR per fiets) of verbonden aan de levering of ophaling op een andere locatie dan de
gewone verhuurpunten (bedrag overeen te komen in de huurovereenkomst) ;
- alle andere gebeurlijk openstaande kosten.
15. De verhuurster is niet aansprakelijk voor de verwijdering door derden (politie, stadsdienst,
onderaannemer, NMBS, …) ingevolge het verkeerd of hinderlijk stallen van de verhuurde fiets. In dat geval
moet de huurder zich tot de desbetreffende dienst wenden om de verhuurde fiets te recupereren in het
desbetreffende fietsdepot.
16. Bij diefstal of verlies van de verhuurde goederen moet de huurder uiterlijk de eerstvolgende werkdag
zowel aangifte doen bij de politie (met vermelding van het in de fiets gegraveerde en in de huurovereenkomst
vermelde registratienummer) als bij het dichtstbijzijnde fietspunt van de verhuurster.
In dat geval is de huurder de verlieswaarde van de verhuurde goederen verschuldigd. De verlieswaarden
kunnen te allen tijde eenzijdig gewijzigd worden. De tabel met verlieswaarden voor fietsen en fietsaccessoires
op het moment van het afsluiten van de huurovereenkomst is van toepassing en kan geraadpleegd worden op
www.max-mobiel.be.
Indien de huurder de sleutel(s) van het fietsslot en het proces-verbaal van de politie-aangifte indient bij de
verhuurster, wordt een korting van 100,00 EUR op de verlieswaarde toegestaan.
Wordt de fiets binnen de drie maanden na de aangifte teruggevonden dan wordt het bedrag, eventueel
verminderd met de herstelkosten, aan de huurder teruggestort.
17. Onderhoud en herstel – Elke herstelling aan en onderhoud van de verhuurde fiets dient door de
verhuurster te gebeuren op kosten van de huurder. Door derden uitgevoerde herstellingskosten kunnen niet
op de verhuurster worden verhaald.
Bij een langdurige huurovereenkomst dienen de verhuurde goederen elke zes maand – in het kader van een
voorafgaandelijk schriftelijk afgesproken, periodiek onderhoud – door de huurder ter beschikking van de
verhuurster gesteld te worden.
De verhuurster staat niet in voor kosteloze periodieke herstellingen en pechverhelping tijdens een
verhuurperiode, tenzij in het kader van de voorafgaand met de huurder schriftelijk overeengekomen,
periodieke onderhouden bij een langdurige huurovereenkomst.
18. Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.
19. Indien zij de niet-naleving van dit huurreglement door de huurder vaststelt, heeft de verhuurster het
recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd de verplichting van de
huurder om de schade te vergoeden die hier het gevolg van zou zijn.
Nuttige info:
Coördinaten verhuurster: Max Mobiel vzw:
Adres: Voskenslaan 27,
9000 Gent
Tel: 09 242 80 40
E-mail: MaxMobiel@stad.gent
Website: www.max-mobiel.be
Ondernemingsnr: 0886.413.318
BTW-nr: BE 886.413.318
Rekeningnr: 091-0178743-01
IBAN: BE43091017874301
BIC: GKCCBEBB
Coördinaten Lokale Politie:
Adres: Antonius Triestlaan 12,
9000 Gent
Tel: 09 266 61 11
Website: www.policeonweb.be